Жеке деректерді өңдеу саясаты

1. Жалпы ережелер

Бұл дербес деректерді өңдеу саясаты 2006 жылғы 27 шілдедегі № 152-ФЗ «Жеке деректер туралы» Федералдық заңның (бұдан әрі - Дербес деректер туралы заң) талаптарына сәйкес әзірленді және өңдеу тәртібін анықтайды. жеке деректер және Guardis International Certification GmbH (бұдан әрі - Оператор) қабылдаған жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары.

1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың ең маңызды мақсаты мен шарты ретінде олардың жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды.
1.2. Осы Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі - Саясат) Оператор https://certgic.com веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны қолдану арқылы дербес деректерді өңдеу.
2.2. Дербес деректерді блоктау - бұл жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса).
2.3. Веб-сайт – https://certgic.com желілік мекенжайы бойынша Интернетте олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы.
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер қорларында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы.
2.5. Дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай жеке деректердің белгілі бір Пайдаланушыға немесе жеке деректердің басқа субъектісіне тиесілілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.
2.6. Дербес деректерді өңдеу – жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. , жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою.
2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жеке деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. өңделуі, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар).
2.8. Жеке деректер - https://certgic.com веб-сайтының нақты немесе сәйкестендірілетін Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.
2.9. Жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат еткен дербес деректер - дербес деректер субъектісі жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат еткен дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы қамтамасыз ететін жеке деректер, адамдардың шектеусіз санының қол жеткізуі. Жеке деректер туралы заңда белгіленген тәртіппен (бұдан әрі – таратуға рұқсат етілген дербес деректер).
2.10. Пайдаланушы - https://certgic.com веб-сайтының кез келген келушісі.
2.11. Дербес деректерді беру - жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір тұлғалар шеңберіне ашуға бағытталған әрекеттер.
2.12. Дербес деректерді тарату - жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне ашуға (дербес деректерді беру) немесе адамдардың шектеусіз санының дербес деректерімен танысуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, орналастыру. ақпараттық және телекоммуникациялық желілер немесе жеке деректерге кез келген басқа жолмен қол жеткізуді қамтамасыз ету.
2.13. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
2.14. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, кері қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген әрекеттер.

3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері

3.1. Оператордың құқығы бар:
- дербес деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе дербес деректерді қамтитын құжаттарды алуға;
- егер дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алса, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған жағдайда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;
- егер жеке деректер туралы заңда немесе басқа федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер туралы заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес анықтайды.
3.2. Оператор міндетті:
- дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты беруге;
- Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;
- Дербес деректер туралы заң талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің өтініштері мен сұрау салуларына жауап беруге;
- осы органның сұрау салуы бойынша дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осындай сұрау салуды алған күннен бастап 30 күн ішінде қажетті ақпаратты хабарлауға;
- жеке деректерді өңдеуге қатысты осы Саясатқа шектеусіз қол жеткізуді жариялауға немесе басқа жолмен қамтамасыз етуге;
- дербес деректерді оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, қамтамасыз етуден, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қабылдауға;
- Дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті) тоқтатуға, дербес деректерді өңдеуді тоқтатуға және жоюға;
- Дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.

4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері

4.1. Дербес деректер субъектілері мыналарға құқылы:
- федералдық заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алуға. Ақпаратты Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса, онда жеке деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауы керек. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңмен белгіленеді;
- оператордан өзінің дербес деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, анық емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды блоктауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ олардың құқықтарын қорғау үшін заңнамада көзделген шараларды қабылдауға;
- нарықта тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жылжыту мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын қоюға;
- дербес деректерді өңдеуге берілген келісімді қайтарып алуға;
- дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе оның дербес деректерін өңдеу кезінде Оператордың заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сотқа шағымдануға;
- Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.
4.2. Дербес деректер субъектілері міндетті:
- Операторға өзіңіз туралы сенімді деректерді беру;
- Операторды олардың дербес деректерінің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы хабардар ету.
4.3. Операторға өзі туралы жалған ақпаратты немесе оның келісімінсіз жеке деректердің басқа субъектісі туралы ақпаратты берген адамдар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5. Оператор Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады

5.1. Толық аты.
5.2. Электрондық пошта.
5.3. Телефон нөмірлері.
5.4. Сондай-ақ, сайт Интернет-статистика қызметтерін (Yandex Metrica және Google Analytics және т.б.) пайдалана отырып, келушілер туралы анонимді деректерді (соның ішінде cookie файлдары) жинайды және өңдейді.
5.5. Бұдан әрі Саясат мәтініндегі жоғарыда аталған деректер Жеке деректердің жалпы түсінігімен біріктірілген.
5.6. Нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық сенімдеріне, интимдік өміріне қатысты жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеуді Оператор жүзеге асырмайды.
5.7. Жеке деректерді өңдеу өнердің 1-бөлігінде көрсетілген жеке деректердің арнайы санаттарының ішінен таратуға рұқсат етілген. Жеке деректер туралы заңның 10-бабында көзделген тыйымдар мен шарттар болған жағдайда рұқсат етіледі. Жеке деректер туралы заңның 10.1.
5.8. Пайдаланушының таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі оның жеке деректерін өңдеуге берілген басқа келісімдерден бөлек ресімделеді. Бұл жағдайда көзделген шарттар, атап айтқанда, Art. Жеке деректер туралы заңның 10.1. Мұндай келісімнің мазмұнына қойылатын талаптарды дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілейді.
5.8.1 Пайдаланушы таратуға рұқсат етілген жеке деректерді өңдеуге келісімін тікелей Операторға береді.
5.8.2 Оператор Пайдаланушының көрсетілген келісімін алған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өңдеу шарттары, тыйым салулар мен жеке деректерді өңдеу шарттары туралы ақпаратты жариялауға міндетті. таратуға рұқсат етілген адамдардың шектеусіз саны.
5.8.3 Дербес деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді беру (тарату, қамтамасыз ету, қолжетімділік) дербес деректер субъектісінің өтініші бойынша кез келген уақытта тоқтатылуы тиіс. Бұл талап жеке деректер субъектісінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), байланыс ақпараты (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы немесе пошталық мекенжайы), сондай-ақ дербес деректердің тізбесі, өңдеу тоқтатуға жататын. Осы талапта көрсетілген дербес деректерді олар жіберілген Оператор ғана өңдей алады.
5.8.4 Таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісім Оператор дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясаттың 5.8.3-тармағында көрсетілген сұрауды алған сәттен бастап күшін жояды.

6. Дербес деректерді өңдеу принциптері

6.1. Жеке деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.
6.2. Жеке деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін жеке деректерді өңдеуге жол берілмейді.
6.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректері бар дерекқорларды біріктіруге жол берілмейді.
6.4. Өңдеу мақсаттарына сәйкес келетін жеке деректер ғана өңдеуге жатады.
6.5. Өңделген дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің белгіленген мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделген дербес деректердің оларды өңдеудің белгіленген мақсаттарына қатысты артық болуына жол берілмейді.
6.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі және қажет болған жағдайда жеке деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты сәйкестігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау үшін қажетті шараларды қабылдайды және/немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етеді.
6.7. Дербес деректерді сақтау, егер жеке деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен, келісіммен белгіленбесе, дербес деректерді өңдеу мақсатынан артық емес, дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда жүзеге асырылады. жеке деректер субъектісі тарап, бенефициар немесе кепілгер болып табылатын. Өңделген дербес деректер, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына қол жеткізген кезде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады немесе иесіздендіріледі.

7. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары

7.1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу мақсаты:
- электрондық поштаны жіберу арқылы Пайдаланушыны хабардар ету;
- Пайдаланушыға https://certgic.com веб-сайтында қамтылған қызметтерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді қамтамасыз ету.
7.2. Оператор сонымен қатар Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан Операторға Info@certgic.com электрондық пошта мекенжайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісімен хат жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады.
7.3. Интернет-статистикалық қызметтерді пайдалана отырып жиналған Пайдаланушылардың анонимді деректері сайттағы Пайдаланушылардың әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайттың және оның мазмұнының сапасын жақсарту үшін пайдаланылады.

8. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

8.1. Оператордың дербес деректерді өңдеуінің заңды негіздері:
– Оператордың жарғылық (құрылтайшылық) құжаттары;
– федералдық заңдар, жеке деректерді қорғау саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілер;
– Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеуге, таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі
8.2. Оператор Пайдаланушының жеке деректерін өңдейді, егер олар https://certgic.com веб-сайтында орналасқан арнайы пішіндер арқылы Пайдаланушы дербес толтырса және/немесе жіберсе немесе Операторға электрондық пошта арқылы жіберілсе. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе өзінің жеке деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатпен келіседі.
8.3. Оператор Пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді, егер оған Пайдаланушы браузерінің параметрлерінде рұқсат етілсе (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).
8.4. Дербес деректер субъектісі өзінің жеке деректерін беру туралы өз бетінше шешім қабылдайды және еркін, өз еркімен және оның мүддесі үшін келісім береді.

9. Дербес деректерді өңдеу шарттары

9.1. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.
9.2. Дербес деректерді өңдеу Ресей Федерациясының халықаралық шартында немесе заңнамада көзделген мақсаттарға жету үшін, Ресей Федерациясының заңнамасында операторға жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді жүзеге асыру үшін қажет.
9.3. Жеке деректерді өңдеу Ресей Федерациясының атқарушылық іс жүргізу заңнамасына сәйкес орындалуға жататын сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, басқа органның немесе лауазымды тұлғаның актісін орындау үшін қажет.
9.4. Дербес деректерді өңдеу жеке деректер субъектісі тарап немесе бенефициар немесе кепілгер болып табылатын келісімді орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісі бастамашылық еткен келісімді немесе субъекті жеке деректер бенефициар немесе кепілгер болады.
9.5. Дербес деректерді өңдеу оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру немесе жеке деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтарын бұзбайтын болса, әлеуметтік маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.
9.6. Дербес деректерді өңдеу жүзеге асырылады, жеке деректер субъектісі немесе оның сұрауы бойынша (бұдан әрі – жалпыға қолжетімді дербес деректер) тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу жүзеге асырылады.
9.7. Дербес деректерді өңдеу федералды заңға сәйкес жарияланған немесе міндетті түрде ашылған жағдайда жүзеге асырылады.

10. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа түрлерінің тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толық орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
10.1. Оператор жеке деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және рұқсат етілмеген тұлғалардың жеке деректеріне қол жеткізуді болдырмау үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.
10.2. Қолданушының жеке деректері, қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда немесе дербес деректер субъектісі Операторға міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісім берген жағдайларды қоспағанда, ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді. азаматтық-құқықтық шарт бойынша.
10.3. Жеке деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оларды Операторға Info@certgic.com Оператордың электрондық пошта мекенжайына «Жеке деректерді жаңарту» ескертуімен хабарлама жіберу арқылы дербес жаңарта алады.
10.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада басқа мерзім көзделмесе, дербес деректерді жинау мақсаттарына қол жеткізумен айқындалады.
Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға электрондық пошта арқылы Оператордың Info@certgic.com электрондық пошта мекенжайына «Жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісімен хабарлама жіберу арқылы жеке деректерді өңдеуге берген келісімінен бас тарта алады. .
10.5. Төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа қызмет жеткізушілерін қоса алғанда, үшінші тарап қызметтері жинайтын барлық ақпаратты көрсетілген тұлғалар (Операторлар) өздерінің Пайдаланушы келісіміне және Құпиялық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және/немесе Пайдаланушы осы құжаттармен дер кезінде дербес танысуға міндетті. Оператор үшінші тұлғалардың, соның ішінде осы тармақта көрсетілген қызмет жеткізушілерінің әрекеттері үшін жауапты емес.
10.6. Дербес деректерді беру (қолжетімділікті қамтамасыз етуді қоспағанда), сондай-ақ таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеу немесе өңдеу шарттарына (қол жеткізуді қоспағанда) дербес деректер субъектісі белгілеген тыйымдар жеке деректерді өңдеу жағдайларында қолданылмайды. РФ заңымен белгіленген мемлекеттік, қоғамдық және басқа да қоғамдық мүдделер.
10.7. Жеке деректерді өңдеу кезінде оператор жеке деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.
10.8. Оператор дербес деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаты талап ететінден артық емес дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда сақтайды жеке деректер тарап, бенефициар немесе кепілгер болып табылады.
10.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтатудың шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, дербес деректер субъектісінің келісімінің мерзімінің өтуі немесе дербес деректер субъектісінің келісімін қайтарып алуы, сондай-ақ заңсыз деректерді анықтау болуы мүмкін. жеке деректерді өңдеу.

11. Алынған дербес деректермен Оператор орындайтын әрекеттер тізбесі

11.1. Оператор жеке деректерді жинайды, тіркейді, жүйелейді, жинақтайды, сақтайды, нақтылайды (жаңартады, өзгертеді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, қамтамасыз етуді, қол жеткізуді), иеліктен айыруды, блоктауды, жоюды және жоюды жүзеге асырады.
11.2. Оператор ақпараттық-телекоммуникациялық желілер арқылы немесе онсыз алынған ақпаратты алу және/немесе беру арқылы дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

12. Дербес деректерді трансшекаралық тасымалдау

12.1. Дербес деректерді трансшекаралық беруді бастамас бұрын оператор аумағына дербес деректерді беруі тиіс шет мемлекет дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
12.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін жеке деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге және/немесе жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын келісімді ресімдеу.

13. Дербес деректердің құпиялылығы

Оператор және жеке деректерге қол жеткізген басқа адамдар, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз жеке деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге және таратпауға міндетті.

14. Қорытынды ережелер

14.1. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемелерді Операторға Info@certgic.com электрондық поштасы арқылы хабарласу арқылы ала алады.
14.2. Бұл құжатта Оператордың жеке деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістері көрсетіледі. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылмайынша шексіз әрекет етеді.

14.3. Саясаттың ағымдағы нұсқасы Интернетте тегін қол жетімдіhttps://certgic.com/privacypolicy

Бізбен хабарласыңы
Электрондық пошта: help@certgic.com
Телефон: +49 91128707018
Мекен-жайы: Одан әрі көш. 27, 90429, Нюрнберг, Германия
Quick links
Copyright © 2021 Company GIC GmbH. Барлық құқықтар сақталған.